MASTERS DOJO WARSZAWSKA AKADEMIA SZTUK WALKI PIOTR MOCZYDŁOWSKI

 

REGULAMIN

MASTERS DOJO WARSZAWSKA AKADEMIA SZTUK WALKI PIOTR MOCZYDŁOWSKI

Postanowienie ogólne

 • 1

Niniejszy regulamin ustala najważniejsze kwestie klubowe i obowiązuje każdego uczestnika treningów odbywających się w Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa, zwanym dalej „Masters Dojo” oraz w jego sekcjach.

Nabycie członkostwa

 • 2

Warunkiem uczestnictwa w treningach karate, zajęciach rekreacyjnych lub sportowych jest zgłoszenie organizatorowi chęci członkostwa poprzez:
a.  dokonania zgłoszenia poprzez stronę www.mastersdojo.pl , zapoznanie się z:

Regulaminem Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski

Regulaminem płatności składek

 1. wypełnienie i dostarczenie na zajęcia deklaracji członkowskiej (w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia opiekun prawny),
  c.  dokonanie opłaty wpisowej dla nowych osób 90 zł (zawiera ubezpieczenie), lub „starzy” członkowie klubu 50 zł ubezpieczenie
  d.  regularne i terminowe uiszczanie składek* klubowych zgodnych z Regulaminem płatności składek

* opłacenie składki członkowskiej, wpisowego oraz złożenie ww dokumentów upoważnia do udziału w zajęciach zgodnie z Planem zajęć.

 • 3

Z chwilą wypełnienia powyższych warunków, kandydat staje się pełnoprawnym członkiem klubu Masters Dojo.

Prawa członka klubu

 • 4

Członek klubu ma prawo do:
1. uczestnictwa we wszystkich treningach organizowanych przez klub, zgodnie z aktualnym Planem zajęć dostępnym na stronie internetowej klubu; treningi odbywają się w systemie całorocznym z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w okresie letnim, przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem szkolnym oraz innych ustawowo wolnych dni od pracy;
2. udziału w zawodach sportowych;
3. udziału w pokazach;
4. udziału w egzaminach na stopnie karate;
5. udziału w obozach sportowych;
6. udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez klub.

Obowiązki członka klubu

 • 5

Członek klubu ma obowiązek:
1. terminowego dokonywania comiesięcznych opłat składkowych zgodne z Regulaminem płatności składek;
2. informowania o stanie swojego zdrowia, jeśli może mieć ono wpływ na udział w zajęciach;
3. prawidłowego wypełnienia formularza uczestnictwa;
4. wyrażenia zgody na:
a.    bezterminową publikację zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych w tym filmów na stronach internetowych klubu w tym także na portalach społecznościowych;
b.     bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie przekazanych zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych w tym filmów ze swoim wizerunkiem w celu promocji klubu poprzez strony internetowe klubu i portale społecznościowe (wieczysta bezpłatna licencja na użytkowanie).

Opłaty

 • 6
 1. Wysokość i zasady płatności składek członkowskich określone są w Regulaminie płatności składek.
 2. W przypadku trudności z terminowym regulowaniem składki należy termin płatności ustalić indywidualnie z Zarządem Klubu.
  3. Niezapłacenie składek klubowych w okresie całego cyklu treningowego powoduje wykluczenie z członkostwa w następnym cyklu treningowym, a ponowne przyjęcie na członka klubu wiąże się z ponownym uiszczeniem wpisowego. Taka sytuacja nie zwalnia z uregulowania zaległych składek. W okresie wakacyjnym lipiec sierpień w przypadku nie uczęszczania w tych miesiącach na zajęcia, opłacanie składek nie jest konieczne.

Przerwy w zajęciach:

 1. kalendarz zajęć jest zgodny z kalendarzem szkolnym tj. w czasie przerw w zajęciach w szkołach nasze zajęcia karate również mają przerwę – jest to uzależnione od dostępności sali. Przykład: przerwy świąteczne Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.
 2. w szczególnych przypadkach zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Masters Dojo. Przykład: zebrania w szkolne organizowane przez szkołę na sali.

Wówczas jest możliwość odrobienia zajęć na dowolnej innej grupie w Masters Dojo lub przenosimy zajęcia np. na zewnątrz.

Strój treningowy i ochraniacze

 • 7

Uczestnik treningów grup początkujących, na każdym treningu zobowiązany jest do posiadania:
a. czystego i schludnego stroju sportowego (spodnie dresowe/leginsy, podkoszulek bawełniany lub karate-gi- gdy już je posiada),
b. butelki z napojem – najlepiej z czystą niegazowaną wodą,
c. kompletu osobistych ochraniaczy w szczególności: na goleń- śródstopie oraz napiętniki lub rękawice do sportów walki, a w późniejszym okresie treningów także kask. Punkt C nie dotyczy grup najmłodszych dzieci.

 • 8

Uczestnik treningów grup średnio zaawansowanych, zaawansowanych lub zawodniczych zobowiązany jest do posiadania:
a. czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń – karate-gi,
b. butelki z napojem – najlepiej z czystą niegazowaną wodą,
c. komplet osobistych ochraniaczy na goleń- śródstopie, napiętniki lub rękawice do sportów walki, kask, szczęki, w przypadku chłopców i mężczyzn ochraniacze typu suspensoria, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacze na klatkę piersiową.

 • 9
 1. Na karate-gi powinny być naszyte tylko dwa emblematy:
  a. na lewej piersi znak graficzny szkoły karate Kyokushin (Kanji),
  b. na lewym ramieniu naszywka klubowa Masters Dojo,
  2. Wszelkie inne znaki są niedozwolone.
  3. Obydwa emblematy są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • 10

Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem i posiadanym certyfikatem.

 • 11

Noszenie na treningu biżuterii/zegarków i ozdób jest niedozwolone (ze względów bezpieczeństwa).

Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i w walce sparingowej

 • 12
 1. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych.
 2. Każdy uczestnik bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem, a w szczególności do uważnego słuchania instrukcji wydawanych przez trenera lub instruktora oraz do słuchania i wykonywania poleceń wydawanych przez nich.
 4. Na wezwanie trenera lub instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet obowiązkowych ochraniaczy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku niezałożenia ochraniaczy lub ich nieposiadania prowadzący może zakazać wykonywania danych ćwiczeń lub odsunąć od dalszej części treningu, jeśli może to skutkować jakimkolwiek ryzykiem kontuzji.
 5. Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, a także może je przerwać w momencie jaki jest dla niego niekomfortowy, w szczególności gdy partner, używa nadmiernej siły lub nie stosuje się do poleceń prowadzącego trening.
 6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do trenera lub instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, trener lub instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zachowanie obowiązujące w Dojo (Sali ćwiczeń)

 • 13
 1. Uczestnik treningu zobowiązany jest do zapoznania się z Etykietą Dojo oraz z Przysięgą Dojo dostępną na internetowej stronie klubowej www.mastersdojo.pl.
  2. Uczestnik treningu jest zobowiązany przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,seiza” przy wejściu na salę i czekają w ciszy na prowadzącego.
  3. Uczestnicy treningu przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć.
  4. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, czy złym samopoczuciu ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.
  5. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz w stosunku do trenerów i instruktorów obowiązuje ukłon „rei” wraz z wyrazem szacunku Osu!
  6. Uczestnik treningu zgłasza zrozumienie wydanych poleceń i ćwiczeń przez trenera lub instruktora za pomocą głośnego Osu!
  7. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się punktualnie w godzinie treningu od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
  8. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Masters Dojo ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia klubu trenujący zobowiązany jest do pokrycia strat, które spowodował. W szczególności zakazane jest siadanie na tarczach oraz rzucanie lub suwanie po podłodze jakimkolwiek sprzętem treningowym. Te same zasady dotyczą miejsca (sali) treningów.
  9. Nie jedz i nie żuj gumy w Dojo.
  10. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora, najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo.
  11. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI.
  12. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać Dojo bez zezwolenia instruktora.
  13. Nie praktykuj żadnych ćwiczeń, a w szczególności kumite bez polecenia instruktora. Zawsze czekaj na pozwolenie (Hajiime!), dzięki temu pokażesz ze dbasz o bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego.
  14. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
  15. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.
  16. Podczas treningu pierwszeństwo w pobieraniu sprzętu mają w kolejności najpierw trener lub instruktor, a potem ćwiczący kolejno stopniami. Ta sama zasada obowiązuje przy wyjściu z Dojo po zakończeniu treningu. Zasada pierwszeństwa stosowana jest także w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
  17. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.
  18. Twoja karate-ga musi być zawsze schludna i czysta.
  19. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez trenera lub instruktora.
  20. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących szczególnie na terenie Dojo, jest surowo zabronione. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

Kwestie bezpieczeństwa związane z COVID19

 • 14

Jako organizator postępujemy zgodnie z regułami i wytycznymi MEN, GIS, MZ, zarządców obiektów sportowych, szkół w których prowadzimy zajęcia oraz innych instytucji w zakresie rekomendacji prowadzenia zajęć w okresie pandemii. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania tych wytycznych, o których będziemy informować na bieżąco.

Rezygnacja z członkostwa

 • 15
 1. Rezygnacja z zajęć jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: kontakt@mastersdojo.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od kwietnia, to najdalej do końca marca prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).
 2. Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa. Rezygnację należy wysłać w formie mailowej na adres klubu: kontakt@mastersdojo.pl.

Postanowienia końcowe

 • 16

Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu oraz nagminnie łamiące Etykietę Dojo mogą zostać ukarane:
a. upomnieniem
b. naganą
c. zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu lub pozbawieniem członkostwa.

Wysokość składek:

 • grupy dzieci trenujące 2 razy w tygodniu po 1 godzinie – 190 zł miesięcznie,
 • grupa Lamparty (2-3 x w tygodniu) – 200 zł miesięcznie,
 • grupa Dziki 1 i Dziki 2 (2-4 x w tygodniu) – 210 zł miesięcznie
 • wpisowe 90 zł (zawiera NNW, opłata jednorazowa przy zapisie)
 • ubezpieczenie NNW – koszt 50 zł/sezon płatne w pierwszym miesiącu zajęć (dotyczy „starych” członków, przy wpłacie wpisowego nie płacimy dodatkowo NNW).

Zniżki (nie dotyczy wpisowego) dla rodzin (rodzeństwo, rodzice):

 • dwie osoby z rodziny – razem 310 zł miesięcznie
 • trzy osoby – 410 zł miesięcznie
 • cztery i więcej – 440 zł miesięcznie
 • zajęcia 1 raz w tygodniu – 125 zł miesięcznie, rodzeństwo raz w  tygodniu 250 zł

Trening funkcjonalny Cross-Fight:

 • dopłata do składki podstawowej – 50 zł miesięcznie
 • tytko ten rodzaj treningu – 180 zł miesięcznie
 • zawodnicy – w ramach składki podstawowej

Składka egzaminacyjna (w przypadku podchodzenia do egzaminu) – 100 zł stopień junior, 140 zł stopień senior.
Opłacenie składki członkowskiej i wpisowego (nowi członkowie) upoważnia m.in. do udziału w zajęciach zgodnie z grafikiem danej grupy treningowej.

DODATKOWO nabywa się także możliwość udziału w dodatkowych piątkowych bezpłatnych zajęciach kumite („Fight Party”), oraz sobotnich treningach kata i zawodniczych zgodnie z grafikiem.

Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa

W przypadku rezygnacji trzeba przesłać ją w formie mailowej na adres klubu: kontakt@mastersdojo.pl

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 5 dnia każdego miesiąca (za wrzesień – do 12 września). W przypadku braku uiszczenia składki do 20-go dnia danego miesiąca będzie doliczana opłata 20 zł do następnego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać u instruktorów prowadzących lub na konto Klubu:

Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski

Bank PKO BP 94 1020 1013 0000 0302 0315 8417

W tytule wpłaty składki członkowskiej wpisujemy tylko i wyłącznie NAZWISKO + IMIĘ (bez zdrobnień) DZIECKA + MIESIĄC ROK za jaki jest składka. Np. Nowak Jan Wrzesień 2022

 1. W każdym miesiącu, od września do czerwca, wysokość składki jest taka sama – jest to opłata roczna podzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty składki (w razie uczęszczania na zajęcia także w wakacje, konieczne jest opłacanie składki również za te miesiące).
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma możliwości odliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała.
 3. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – jest to opłata rezerwująca miejsce w danej grupie treningowej.
 4. Rezygnacja z zajęć jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: kontakt@mastersdojo.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej do końca kwietnia prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).
 5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w innej grupie.
 6. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu instruktora na zawody lub nie odbycia się treningu np. z powodu braku sali (sale szkolne mogą być użyte np. do organizacji uroczystości szkolnych, zebrań), dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej innej grupie.
 7. Treningi nie odbywają się w czasie przerw od nauki w szkołach. W czasie ferii będą organizowane treningi wspólne (grupy łączone).
Chcesz na bieżąco z tym co u nas się dzieje?
Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszego newslettera